Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp

image1-554

Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp được quy định cụ thể tại Thông tư 28/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 ) về việc hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp như sau:

(i) Phiếu khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc hoặc kết quả khám sức khỏe gần nhất (trường hợp đã đi làm trước ngày 15/8/2016).

(ii) Sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp.

(iii) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ:

– Kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động.

Đối với người lao động có tiếp xúc với yếu tố vi sinh vật trong môi trường lao động mà việc quan trắc môi trường lao động thực hiện trước ngày 01/7/2016 thì hồ sơ phải có thêm Phiếu đánh giá tiếp xúc yếu tố vi sinh vật do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 01/7/2016.

– Biên bản xác nhận có tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính.

(iv) Bản sao hợp lệ Giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án bệnh có liên quan đến bệnh nghề nghiệp (nếu có).

Có thể bạn chưa xem